กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิภาภรณ์​ ซื้อจ้าง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0862984154
อีเมล์ : -

นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0862891044
อีเมล์ : panidasriseng@gmail.com

นางสาวจุฑารัตน์ อะวะภาค
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0858896900
อีเมล์ : juta_003@hotmail.com