กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุภาวดี จันทรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0949711222
อีเมล์ : Supawadeejantaratjantarat@gmail.com