กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณิชนันทน์ ชูชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0892995953
อีเมล์ : nichanun953@gmail.com

นางพรนภัส คงสีพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0626455989
อีเมล์ : Krudee1419@gmail.com

นายวรดิศ แก้วทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0869592541
อีเมล์ : filmza10101@gmail.com