กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเกสร จันทรเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0895952658
อีเมล์ : kasorn63.k@gmail.com

นางกนิษฐา บัวมา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0923101359
อีเมล์ : kanitthajangwang@gmail.com

นายวิชิต พรหมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0879676417
อีเมล์ : vichit6417@gmail.com