พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียนบ้านเคลียง
 
1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนโดยมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
5. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
6. จัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพมุ่งสู่มาตรฐานกลยุทธ์โรงเรียนบ้านเคลียง
 
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา