วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเคลียง
 
โรงเรียนบ้านเคลียงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองดีของสังคม  
ภายใต้พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี
โดยชุมชนมีส่วนร่วมเป็นศูนย์ฝึกอาชีพมุ่งสู่มาตรฐาน

 
ปรัชญาโรงเรียน
 
การพัฒนาคนคือ  การให้คนได้รับการศึกษา