ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านเคลียง
 
       โรงเรียนบ้านเคลียง เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลนาทวี ตั้งอยู่ที่ศาลาบ้านแซะหมู  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484  นายคิด นิสสัยโสภณ เป็นปลัดกิ่งและนายสุวรรณ ขุนศักดิ์เจริญกุล เป็นศึกษาธิการประจำกิ่ง  นายทวี รัตนเสถียร  เป็นครูใหญ่คนแรก  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2488  ได้ย้ายสถานศึกษา    มาที่บ้านวังใหญ่ ใช้ศาลากลางบ้านประมาณ  8  ปี  ต่อมานายนุ่ม  จินดานิมิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 (บ้านเคลียง) พร้อมด้วยราษฎรได้ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นจึงย้ายโรงเรียนมาสอนที่แห่งใหม่ หมู่ที่ 7  ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  ชื่อว่าโรงเรียนบ้านเคลียง